Poniżej przedstawiamy kilka filmów, które pokazują historię realizacji fragmentu zlecenia.

Zalecamy oglądanie filmów w podanej kolejności.

Wszystkie filmy zawierają fikcyjne dane.

1. Edycja harmonogramów

– Opis możliwości ustawiania następstwa i rodzajów zależności między etapami harmonogramu

– Przykład przypomnienia o wykonaniu ważnego zamówienia na miesiąc przed rozpoczęciem etapu.

– Zmiana terminu i zaawansowania prac etapu

Automatyczne przesunięcia terminów etapów po nim następujących.

Wykres opóźnienia realizacji etapów

Wykres zaawansowania etapów

2. Dodawanie Faktury zakupu

Wyszukiwanie materiału w raporcie kosztów

Szybkie przechodzenie z raportu kosztów do Faktury zakupu dla zaznaczonej pozycji kosztowej

Załączniki – skan papierowej faktury

– Sprawdzanie terminowości zapłaty faktur i sumarycznej wartości zaległości wobec dostawcy

– Tworzenie nowej Faktury dla pozycji istniejącej w Budżecie budowy

– Tworzenie nowej Faktury dla pozycji nieistniejącej w Budżecie budowy (zakup nieplanowany)

– Tworzenie „Listy zakupów” – Zamówienia do dostawcy – dokumentów (kosztowych) poprzedzających pojawienie się faktury

3. Ewidencja pracy robotników i sprzętu

– Zmiany przydziału pracowników do zleceń w Planerze – Prostym w edycji grafiku rezerwacji pracowników, sprzętu i podwykonawców na budowy

– Wypełnianie Karty pracy – dodawanie godzin pracownikom obecnym już na zleceniu

– Dodawanie godzin dla nowego pracownika na zleceniu

4. Raporty kosztów budowy i porównania z budżetem

Porównanie kosztów planowanych całego zlecenia ze zrealizowanymi i nieplanowanymi

Kontrola kosztów poszczególnych etapów zlecenia

Kontrola kosztów zlecenia i etapów wg asortymentu Robocizna, Materiały, Sprzęt, Podwykonawcy

Filtry przekroczenia procentowego: ilości, cen i wartości pozycji planowanych w Budżecie

Sprawdzanie uwag i rozbicia zakupów pozycji budżetowych na osobne faktury.

Otwieranie Faktur dla wybranych pozycji bezpośrednio z raportu kosztów

– Filtry i podsumowania kosztów robocizny i pracy sprzętu w raporcie Kart Pracy.

Kontrola opóźnień terminów i wartości do zapłaty na Fakturach

Raport sumarycznej wartości zobowiązań dla wybranego okresu do prognozy płynności finansowej.